menu
XARXA DE SERVEIS AJUNTAMENT D'ALDAIA
enlace
enlace
ACCESIBILIDAD
enlace
enlace
SERVICIOS
SOCIALES
enlace
enlace
OCUPACIÓN
Y FORMACIÓN
enlace
enlace
VIVIENDA
enlace
enlace
PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
enlace
enlace
EDUCACIÓN
enlace
enlace
CULTURA
enlace
enlace
DEPORTES
enlace
enlace
BIBLIOTECA
enlace
enlace
JUVENTUD
enlace
enlace
IGUALDAD
enlace
enlace
MEDIO AMBIENTE

XARXA DE SERVEIS

EDUCACIÓN

5_CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL

¿Qué es?

És un òrgan col·legiat d’assessorament, consulta, proposta i participació de la comunitat educativa sobre qualsevol tema relacionat amb l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi.

El Consell escolar Municipal té una funció assessora i pot elevar informes i propostes a les institucions educatives, a l'administració municipal i a la Conselleria d’educació.

El Consell Escolar Municipal ha d’ésser consultat per les administracions educatives, i podrà requerir tota la informació i el suport tècnic que li calga per a la seva activitat, d'acord amb allò que disposen els articles 18 i 20, respectivament, de la Llei 25/85 dels consells escolars.

Algunes de les seues funcions son:
• La planificació de les places escolars del municipi, la determinació de les zones d'influència dels centres docents públics i privats concertats, i la distribució equitativa de les demandes d’escolarització, en tots els nivells d'ensenyament no universitari.
• Les actuacions que tendeixin a millorar el rendiment educatiu i l’escolarització real a la localitat.
• L'atenció a les necessitats educatives especials.
• Recomanació del calendari escolar del curs
Està composat per representants de la comunitat educativa: pares, mares d’ alumnes, directors i directores dels centres educatius d’infantil i primària i de secundària, inspecció educativa,sindicats i corporació.